en  sk    
Kontakt:

telefón: 02 / 50 20 10 21
fax: 02 / 50 20 10 23
adresa:
Sinalgis s.r.o
Miletičova 32
Bratislava 821 08
e-mail:
recepcia@sinalgis.sk
sinalgis@sinalgis.sk

Bankové spojenie:
2627828919/1100
IBAN:
SK13 1100 0000 002627828919

 
         

Zmluvné poisťovne:

Cenník - platný od 1.4.2015

Zoznam výkonov a služieb hradených z verejného zdravotného poistenia nášmu zariadeniu a zoznam výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a ich cenník:

A: Výkony hradené z verejného zdravotného poistenia nášmu zariadeniu podľa zmlúv so zdravotnými poisťovňami ( i keď len čiastočne z dôvodov finančného mesačného limitu, ktoré zdravotné poisťovne stanovili )- t.j.výkony BEZ POPLATKU:

1, 60, 62, 63, 65, 66, 807, 807a, 809, 810, 810a, 811, 812, 819 , 819d, 5310, 5793, 5794, 5795, 5793

(Kódy podľa Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-9/2005SL)


B: Výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia nášmu zariadeniu podľa zmlúv so zdravotnými poisťovňami a ich cenník:

(Kódy podľa Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-9/2005SL)

 
1. (67) príplatok u dieťaťa do 5 rokov pri odberoch krvi, injekciách, infúziách   2 €
 
2. (71) vystavenie tlačiva o návšteve lekára, hlásenie choroby z povolania, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, o potrebe preradenia na inú prácu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze   5 €
 
3. (73) Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poistovni Európskej únie   5 €
 
4. (74) vystavenie lekárskeho nálezu , alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnych služieb, dávok, sociálneho poistenia, štátnych sociálnych dávok   5 €
 
5. (75b) Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí   5 €
 
6. (79a) Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom   10 €
 
7. (79) vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka   10 €
 
8. (950) vyšetrenie psychomotorického vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a sociálnym vzťahom   20 €
 
9. (951) kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúceho veku   15 €
 
10. (952) kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja u batoliat   20 €
 
11. (953) vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku u detí predškolského veku   20 €
 
12. (955) vyšetrenie motorického vývoja so skúškami kineziologických reakcií   20 €
 
13. (830a) zisťovanie anamnézy od inej osoby u pacienta s poruchou vedomia, organického psychosyndrómu a DMO   5 €
 
14. (814) Špeciálne vyšetrenie mozočkových a symbolických funkcií   15 €
 
15. (818) reflex Achillovej šľachy   5 €
 
16. (8021) sterilizácia zdravotníckych pomôcok podľa vestníka   5 €


C: Služby nehradené z verejného zdravotného poistenia , poskytované v našom zariadení:

 
1. Služby recepcie   5 €
 
  • objednávanie pacientov na presný čas
  • telefonické upozorňovanie na termín vyšetrenia
  • mailová komunikácia s klientmi
  • poštové služby- zasielanie receptov, správ, všetkých požadovaných písomností od klientov poštou
  • telefonické objednávanie vypísania receptov...
   
2. Služby lekára  
konzultácie zdravotného stavu na základe medicínskej dokumentácie na žiadosť klienta   20 €
mailová komunikácia s klientmi ohľadom zdravotného stavu, ďaľšieho postupu, na prianie klienta   15 €

3. Nadštandarné materiálne vybavenie pri pomocných vyšetrovacích metodikách:  
jednorázové materiály, infúzne súpravy, intravenózne kanyly, aby bol klient pri infúziách mobilný, EEG čiapky s predĺženými káblami pre pohyblivosť dieťaťa., jednorázové emg ihly, elektródy, na žiadosť klienta.   15 €
 
4. Magnetoterapia: jedna aplikácia   5 €
 
5. Na vyžiadanie klienta: ročný poplatok v ktorom je zahrnuté poskytovanie všetkých služieb nehradených zdravotnou poisťovňou na jeden kalendárny rok   150 €
 
6. Na vyžiadanie klienta: ročný poplatok rodič + dieťa   200 €


D: Cenník výkonov pre pacientov BEZ zdravotného poistenia v SR a samoplatcov:

(výkony nie sú žiadnou mierou hradené zdravotnými poisťovňami a nevykazujú sa im)

 
1. prvé vyšetrenie   50 €
 
2. kontrolné vyšetrenie   40 €
 
3. EEG vyšetrenie do 8 rokov veku   40 €
 
4. EEG vyšetrenie nad 8 rokov veku   35 €
 
5. vyšetrenie USG mozgu dojčaťa   35 €
 
6. EMG vyšetrenie: cena sa vypočíta podľa konkrétneho potrebného vyšetrenia   ??? €
 
7. infúzia   25 €
 
8. obstrek   7 €
 
9. magnetoterapia 1 aplikácia   7 €
 
10. odber krvi   5 €
MUDr. Soňa Ostrihoňová
Konateľ spoločnosti